interrogativa

Opinión

Contrición interrogativa

“Acaso así sería verdade a miña vidavir da profundidade e erguerme no infinitoenraigado no colo da terra tendo a frentecomo único astro no epicentro das…